Polityka Prywatności

Polityka prywatności Kaczmarek K9 – szkolenia psów Piotr Kaczmarek

Administratorem przekazywanych przez państwa danych osobowych jest Piotr Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarek K9 – szkolenia psów Piotr Kaczmarek z siedzibą w Tyczyn 12, 98-260 Burzenin

Ilekroć jest mowa o:

 1. RODO: należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorze: oznacza to Piotra Kaczmarek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarek K9 – szkolenia psów Piotr Kaczmarek z siedzibą w Tyczyn 12, 98-260 Burzenin, NIP: 8291727916 , wpisaną do CEiDG, Regon: 101830462, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu;
 3. Danych osobowych: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich identyfikatorów jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Serwisie: oznacza to stronę www.mampsaicoteraz.com

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem zrealizowania usługi skorzystania z usługi newsletter/ odpowiedzi na formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.kaczmarekk9.com. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera/ udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy jest niemożliwość zrealizowania usługi/ udzielenia odpowiedzi przez administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1.  W celu obsługi formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie ww.mampsaicoteraz.com to jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Administrator jest także uprawniony do ewidencjonowania korespondencji przychodzącej. Celem obsługi wiadomości wysyłanych poprzez formularz kontaktowy niezbędne jest podanie adresu e-mail. Podstawą przetwarzania tych danych jest (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W celu zawarcia/ obsługi umowy o świadczenie usług z Piotrem Kaczmarek prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kaczmarek K9 – szkolenia psów Piotr Kaczmarek, w szczególności w sytuacji gdy jest Pani/Pan klientem bądź potencjalnym klientem. Podstawę przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
 3. W celach statystycznych – postawą prawna przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes, co ma na celu prowadzenie analiz aktywności Użytkowników Serwisu, sposobu użytkowania konta, poprawę funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. We własnych celach marketingowych i naszych partnerów – reklama standardowa 
(niezależna od preferencji Użytkownika, reklama behawioralna – dopasowana do Użytkownika, newsletter – powiadomienia) – w tym przypadku konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. A RODO

Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo do informacji o:

 1. Pełnej informacji o tożsamości administratora, jego danych kontaktowych;
 2. Celach przetwarzania danych osobowych;
 3. Odbiorcach danych osobowych;
 4. Okresie przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane;
 5. Prawie żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, prawie do przeniesienia danych;
 6. Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Organie nadzorczym;
 8. Podstawie podania danych osobowych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podmioty powiązane z Administratorem, którym mogą zostać udostępnione Pani/ Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umów łączącym z Administratorem:

 1. Biuro księgowe;
 2. Kancelaria prawna;
 3. Operator pocztowy;
 4. Podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentów;
 5. Podmioty świadczące usługi IT.

Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – sprzeciw. Administrator informuje, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym przetwarzanie było wykonywane na podstawie udzielonej zgody.

Administrator informuje, ze dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi newsletter/udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy. Nadto Administrator informuje, że w zakresie zawartych umów dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy i po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych (ochrona uzasadnionego interesu Administratora).

Kontakt z Administratorem:

Adres e-mail Administratora: piotr@kaczmarekk9.com

Adres korespondencyjny:  61-312 Poznań (Nowe Miasto), ulica Glebowa 2a

Administrator informuje, ze organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/